Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Tarybos posėdis. Opozicija protestavo išėjimu (VIDEO)

DSC_0214/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

/ Foto ir video autorės /

      Birželio mėnesio Tarybos posėdyje dalyvavo devyniolika Tarybos narių. Jiems buvo pateikta 30 pagrindinės darbotvarkės klausimų ir dar trys papildomi.

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė:

PAGRINDINĖ DARBOTVARKĖ:

 • Pritarti Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai. Šešiolika balsavo UŽ, trys susilaikė (V.Mateika, J.Purvaneckas ir J.Šiukštienė)
 • Iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kuriame numatyta – Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati Savivaldybės taryba. Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane yra keičiamos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių asignavimų suvestinės atsižvelgiant į 2018 metais numatytoms priemonėms skirtą finansavimą ir biudžeto dalinius pakeitimus. Penkiolika UŽ, keturi susilaikė (V.Mateika, J.Pusrvaneckas, K.Pakalnis ir J.Šiukštienė). 
   G.Jozonio siūlymas, pateiktas komitetų posėdžio metu, skirti tūkstančio eurų premijas šimtukininkams, Taryboje net nesvarstytas.. Protestuodami prieš merės sprendimą nebalsuoti dėl pateikto siūlymo, septyni Tarybos nariai (V.Mateika, K.Pakalnis, J.Purvaneckas, G.Jozonis, A.Jozonis, A.Kuznecovienė ir J.Šiukštienė) paliko Tarybos posėdžių salę. Apie tai rašysime plačiau.  
 • Vienbalsiai nustatė valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio  tarifus (procentais nuo vidutinės žemės rinkos vertės) 2018 metams. Apie tai rašyme plačiau.
 • Vienbalsiai pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas Nr. 1-103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ . Iš patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros išbrauktas struktūros 18 punktą „Vaiko teisių apsaugos skyrius“. Priimtas sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d. Šis sprendimas priimtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus.
 •  Valdančiųjų balsais pritarta siūlymui atleisti Oną Valančienę iš Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus pareigų , kai darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis. Išmokėti jos dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, išmokėti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir priklausantį darbo užmokestį,  ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, papildomai išmokėti Onai Valančienei ilgalaikio darbo išmoką. Priimtas sprendimas pradedamas vykdyti 2018-07-23. Valdantieji balsavo UŽ, K.Pakalnis ir  R.Tamošiūnienė PRIEŠ, likę opozicijos nariai susilaikė.
 • Nepritarta savivaldybės administracijos siūlymui atleisti Vladą Trakimavičių iš Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus pareigų. 2018 m. kovo 5 d. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriui Vladui Trakimavičiui buvo įteiktas 2018-03-01 pranešimas „Dėl darbo sutarties sąlygos pakeitimo“. Įstaigos vadovas nesutiko dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 2018 m. gegužės 31 d. Vladui Trakimavičiui įteiktas 2018-05-31 įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Tarybai siūlyta nutraukti darbo sutartį, nes darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis. Dvylika Tarybos narių (valdantieji ir R.Tamošiūnienė)  balsavo PRIEŠ tokį siūlymą. Žiūrint iš teisinės pusės, jie balsavo prieš naujo Švietimo įstatymo vykdymą. Opozicija SUSILAIKĖ.
 • Nuo šio klausimo svarstymo nusišalino R.Maršalka. Nutarta pavesti Širvintų rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedei Daivai Vinciūnienei laikinai vykdyti Širvintų rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus funkcijas nuo 2018 m. birželio 28 d. iki steigėjas į šias pareigas skirs asmenį, laimėjusį atvirą konkursą. Už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą kas mėnesį mokėti 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką.
 • Pritarta siūlymui atleisti Eloną Pečiukaitienę iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigų nuo 2018 m. birželio 28 d. Išmokėti Elonai Pečiukaitienei priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Sprendimo projektas parengtas 2018-06-18 buvo gavus Elonos Pečiukaitienės prašymas atleisti ją iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigų savo noru.
 • Valdančiųjų balsais pritarta Komisijos 2018 m. birželio 8 d. išvadai, kuria nuspręsta,  kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pečiukaitienė, iki 2018 m. kovo 26 d. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nepateikusi privačių interesų deklaracijos pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pristatydama šį klausimą merė priminė ir J.Šiukštienės atvejį. Tačiau merė nutylėjo, kad E.Pečiukaitienė išvis nedeklaravo privačių  interesų, o J.Šiukštienė juos buvo deklaravusi kaip gydytoja.
 • Atsižvelgus į bankrutavusios UAB „Geras miškas“ bankroto administratorės Miroslavos Vrublevskajos 2018-06-15 prašymą „Dėl atleidimo nuo vienkartinio mokesčio už dokumentų pridavimą ir saugojimą“, vienbalsiai nutarta atleisti bankrutavusią UAB „Geras miškas“ nuo mokesčio Širvintų rajono savivaldybės tarpžinybiniam archyvui už likviduotos dėl bankroto įmonės dokumentų pridavimą ir saugojimą.
 • Valdantiesiems ir R.Tamošiūnienei balsavus UŽ pritarta siūlymui iš dalies pakeisti Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. V.Mateikai kilo klausimas, ar ne per daug griežti reikalavimai paramos gavėjams. Jo pasikeitimus apžvelgsime vėliau.
 • Vienbalsiai pritarta siūlymui iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu „Dėl budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.
 • Pritarta projekto „Žalioji ateitis: bendradarbiavimo stiprinimas ir bendruomenės įtraukimas prisitaikant prie klimato kaitos“ įgyvendinimui partnerio teisėmis. Skirta bendrojo finansavimo lėšų projektui įgyvendinti iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto – iki 7,8 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Leista Lietuvos ekologinių sodybų asociacijai pagerinti kelio atkarpą nuo kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos į Krunų k. Šis sprendimas galios tik tuo atveju, jeigu projekto „Kaimo vietovių infrastruktūros kūrimas, vystymas, plėtra ir įgyvendinimas, bendradarbiaujant rajonų savivaldybėms su kaimo bendruomene“, teikto pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, paraiška bus atmesta.
 • Vienbalsiai pritarta siūlymui pakeisti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašą. Šio sprendimo tikslas – patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano aprašą. Patvirtinus aprašą būtų skatinamas gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumas tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinamas jų narių sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimas, bendruomeninė veikla, sudaromos sąlygos bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
 • Nutarta deleguoti į Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą šiuos atstovus: Ingridą Baltušytę – Četrauskienę, Neringą Lubytę, Rytę Bareckaitę. Komitetų posėdžio metu siūlymui vietoj N.Lubytės įtraukti D. Audėjūtę nepritarta.
 • Vienbalsiai patvirtinti UAB Širvintų knygyno naujos redakcijos įstatai.
 • Keturiems SUSILAIKIUS, penkiolikai balsavus UŽ, Patvirtino Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą.
 •  Vienbalsiai nutarta perduoti Širvintų sporto centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: universalios dirbtinės dangos sporto aikštelę, plotas – 1830,76 kv. m, esančią Kalnalaukio g. 41, Širvintose. Universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės įsigijimo vertė – 139 829,37 Eur, nusidėvėjimas – 12 498,28 Eur, likutinė vertė – 127 331,09 Eur.
 • 19 – 23 klausimai analogiški – leisti šeimoms (pavardės neatskleidžiamos dėl asmens duomenų įstatymo reikalavimų) nuomotis rinkos kaina butą, kaip Savivaldybės būstą. Nuo 2015 metų, įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, sudaryta galimybė asmenims (šeimoms), nuomojantiems socialinį būstą, ir deklaruotam turtui (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentus viršijus Įstatymo nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, prašyti Savivaldybės tarybos leisti gyventi tame pačiame bute ir jį nuomotis rinkos kaina. Siūlymams pritarta vienbalsiai.
 • Dvylikai balsavus UŽ, septyniems SUSILAIKIUS, pritarta siūlymui suderinti UAB „Širvintų šiluma“ 2016–2018 m. investicinį planą, papildytą per 2016–2017 metus įgyvendintomis investicijomis. Sąraše minimi: pastoliai, nešiojamas kompiuteris Dell Vostro 15,6, mobilieji telefonai, biokuro sandėlio remontas, naujos tvoros pastatymas keliuose objektuose, asfalto dangos sutvarkymas, pakeliamų garažo vartų įsigijimas.
 • Taryba nepritarė siūlymui didinti nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifą už nuvažiuotą kilometrą. Iki 2018 m. liepos 1 d. galioja Širvintų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifas – 0,08 Eur (su PVM) už nuvažiuotą kilometrą. UAB Širvintų autobusų parko 2018 m. birželio 11 d. prašymu „Dėl tarifų patvirtinimo“ buvo prašoma leisti padidinti tarifą iki 0,11 Eur (su PVM) už nuvažiuotą km vietinio susisiekimo maršrutais ir nustatyti miesto bilieto kainą iki 0,50 Eur, dėl nuolat didėjančių kuro, remonto ir eksploatacijos sąnaudų, minimalaus užmokesčio didėjimo ir keleivių skaičiaus sumažėjimo. UAB Autobusų parko pateikti finansiniai dokumentai rodo, kad bendrovė 2017 m. dirbo nuostolingai.
 • Dvylikai balsavus UŽ, septyniems susilaikius, patvirtintas nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas.

Eil. Nr.

 

Statinio pavadinimas, paskirtis

Adresas

Savininkas

Statinio techninė būklė

1.

Vaikų darželis, mokslo Mokyklos g. 6, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav. Ona Aldona Budienė, Teisutis Buda Nenaudojamas, apleistas, netvarkomas

2.

Kazliškių malūnas Kazliškių g. 25,Kabaldos k.

Širvintų r. sav.

UAB „Molinis ąsotis“ Nenaudojamas, apleistas, netvarkomas

3.

Pastatas – kontrolės postas, administracinė Zibalų g. 43A, Širvintos Renata Navickė, Aldona Balčienė Nenaudojamas, apleistas, netvarkomas

4.

Pastatas – sandėlis Lento g. 7, Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. UAB „Estate A“, Algirdas Švėgžda, Jolanta Švėgždienė Nenaudojamas, apleistas, netvarkomas

5.

Pastatas – kultūros namai Čiobiškio g. 6, Lapelių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav. Andrius Laurinaitis, Gintarė Laurinaitienė Nenaudojamas, apleistas, netvarkomas
 •  Septyniolikai PRITARUS ir dviems SUSILAIKIUS, patvirtinta Širvintų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa. Programos įgyvendinimo administratoriumi paskirta UAB „Širvintų šiluma“. Priėmus sprendimo projektą iš Savivaldybės biudžeto papildomai skirta 10 406,00 Eur.
 • Valdančiosios daugumos balsais,  pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 10 d. sprendimu  „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų  sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų  sąrašas.
 • Aštuoniolikai balsavus UŽ, vienam susilaikius pritarta švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms: Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“, Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos; Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro; Širvintų r. Gelvonų gimnazijos; Širvintų r. Gelvonų gimnazijos Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pradinio ugdymo skyriaus; Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyriaus; Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo skyriaus; Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus. Kriterijų apraše nurodyta, kad ikimokyklinio ugdymo programas švietimo įstaigos koreguoja esant poreikiui. Švietimo įstaigos, pakoregavusios ugdymo programų metodus, priemones, ugdymo turinį ir ugdomų kompetencijų žingsnius, teikia naujas ikimokyklinio ugdymo programas.
 • Valdančiųjų sprendimu  įsteigtos Širvintų rajono savivaldybės 100 eurų premijos Širvintų rajono gimnazijų abiturientams, gavusiems valstybinių brandos egzaminų vieną ir daugiau 100 balų įvertinimus, po 100 eurų už kiekvieną 100 balų įvertinimą. Premijos įteikiamos kiekvienais metais per Širvintų rajono gimnazijų baigimo brandos atestatų įteikimo šventę. G.Jozonio siūlymas, pateiktas komitetų posėdžio metu, skirti tūkstančio eurų premijas, Taryboje net nesvarstytas.. Protestuodami prieš merės sprendimą nebalsuoti dėl pateikto siūlymo, septyni Tarybos nariai (V.Mateika, K.Pakalnis, J.Purvaneckas, G.Jozonis, A.Jozonis, A.Kuznecovienė ir J.Šiukštienė) paliko Tarybos posėdžių salę. Apie tai rašysime plačiau.

Posėdžių salėje liko dvylika Tarybos narių. Posėdis tęsiamas.

PAPILDOMI KLAUSIMAI

 •  Vienbalsiai pritarta iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimą Nr.1-23 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto“:
 • Vienbalsiai Taryba įgaliojo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą vykdyti atvejo vadybos funkcijas, koordinuoti vadybos procesus ir teikti paslaugas šeimoms Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.
 • Vienbalsiai sutiko perimti Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomus mokyklinius M2 klasės autobusus:

 „Iveco Daily 50C15“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40 714,08 Eur.

„Volkswagen Crafter“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40 237,34 Eur.

 „Volkswagen Crafter“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40 232,50 Eur.

Autobusus perduoti Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai , Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai, Širvintų r. Barskūnų pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

           Apie Tarybos nario Z.Miselio ir merės Ž.Pinskuvienės pranešimus rašysime atskirai.


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

21 Komentarai (-ų)

 1. Kur kompetencija???? sako:

  Grubių klaidų, pasityčiojimų, savivalės…Širvintų RAJ. amžius – pinskuvienės amžius. Tokio valdymo principų netaikytų niekas, bet ambicijos ir toliau verda, kaip tie siautėjantys hormonai nuo pačiosios paauglystės – jaunystės laikų

 2. super sako:

  >Jonukas
  Išgerk lašelių, pridurkas.
  Kai sedėsi ten, tada ir galėsi elgtis kaip tau liepta.

 3. Motiejus sako:

  Tai kaip čia yra? Vieną gimnazijos direktorių atleidžia, o kito, nusižengdami įstatymui, ne. Išeitų vienas savas kitas nelabai. Štai tau tvarka ir teisingumas.

 4. Marytei sako:

  Jeigu įdomu už ką nusipirko, tai tu merės ir paklausk?

 5. Marytė sako:

  aš tai pritariu Jonukui. Argi ponia lenkė ne iš Tomaševskio partijos? Tai aišku, kad lenda carienei į gerą vietelę… Sakot lanko posėdžius ir balsuoja? Tik tiek, o smegenėlių kartais nepakrutina. Tai žinom kaip tomaševskininkai prasisuko su Lenkijos pinigais. Kažkas panašu į pinskės darbus. Kaži, gal kas gali pasidalinti už ką pinskė ją nusipirkoIr ko jos tan vieta tarp opozicijos. Šnipu gal dirba? O tikra opozicija šaunuoliai. Parodė stuburą. Mano, rinkėjos, pagarba!

 6. As sako:

  Pašalpos didesnės būna nei 100eur. Negi merei gaila? Saviems ne tokias premijas buvo skyrusi

 7. Pritariu sako:

  100e tik pašalpai,o ne premijai.Siūlau:kai bus žinoma,kiek tų 100,pršyti gerai beišsilaikančių verslininkų paprašyti paremti,ir bus manau premijos solidžios.

 8. Juokinga... sako:

  100 eurų…Aišku, merė taip nesimokė. kad jos darbas būtų šimtuko vertas, rajone kiek tų šimtukų, 3, gal 4 , tai kodėl to 1000 tokiam jaunuoliui ar jaunuolei neįteikti? Kai matai, kiek pinigų prataškoma, tai nėr ką ir besakyt….

 9. Rasai sako:

  Tikrai nesitikejau iš rasos to…

 10. To aisku sako:

  Kiek nesąmonių pinskuvienė bedarytų, yra “armija”, kuri tam pritars, o pati ta carienė save laiko neklystančia ir visų galų specialiste, padėtis gan kebli, bet nieko tokio, yra ir mąstančių savo galva ir bepritariančių. Tai gerai, dar gal kiek pristabdo

 11. Širvintiškė sako:

  Dėl premijos… liaudyje sakoma, kad “dovanotam arkliui į dantis nežiūrima”. Tačiau, jeigu valdžiukė 100 eur. prilygino premijai, tai pirmiausia pažeminote patys save ir sumenkinote mūsų jaunimą. 100 eur. aš prilyginčiau varganai pašalpai, o ne premijai jaunam perspektyviam žmogui. Aš suprantu, jeigu tą premiją steigtų fizinis asmuo iš savo pinigėlių, tuomet, negalėtum jam nieko prikišti, tik pasidžiaugti gražia iniciatyva ir jam padėkoti. Tačiau, kai tai daroma savivaldybės vardu, nu gerbiamieji, atleiskit, matant, kai beverčiams atvirukams ir merės pjarui skiriamos tūkstantinės lėšos, tai sukyla didelis pasipiktinimas. Kuo greičiau reikia atšaukti šią nesąmonę ir nenervuoti ir taip jau daug kuo Širvintose nusivylusių žmonių.

 12. aisku sako:

  ka PINSKUVIENE bedarytu vistiek siai grupelei zmoniu bus negerai aisku jiems 100 eur. ne pinigai, tai ir neimkit o .mano vaikui tai daug butu.aciu merei ir JAI stiprybes.

 13. SKAITAU sako:

  lenke nevaiku darzelis ji atlieka savo pareiga.

 14. šeip sako:

  šeip tūkstančio eu premija siūlė. juk taip parašyta.

 15. Yes sako:

  They aren’t afraid at all!!!!

 16. motyvacinė premija? sako:

  P.S. Kai sau priedus kas mėnesį, tai ne po 100 skiria. Kiek jau tų šimtukų rajone būna… Nors jei ne Jozonis būtų pasiūlęs, tai gal ir didesnę patvirtintų:)

 17. motyvacinė premija? sako:

  100 eur. Humoras. Pinskuvienės vienas batelis brangiau kainuoja :) )
  Net jei vaikas ir gautų tą šimtuką, neimtume, nes tai ne premija, o pažeminimas. Korepetitoriai brangiau kainuoja.

 18. Jonukui sako:

  O lenkė niedada nepriklausė opozicijai. Jinai pasirinko laisvajį mandatą,nes turi tokia konstitucinę teisę, todėl balsuojataip, kaip yra geriausia rajono žmonėms. O tu, jonelį d… nekaišiok čia Tomaševskio, geriau pasižiūrėk į savo “patriotus-vagis”, gal tada prašvesės tavo makaulė.

 19. Sveikinu sako:

  Pagaliau opizicija ėmėsi drastiškai ginti savo ir savo rinkėjų teises. Kai gražiuoju nesupranta, reikia imtis kitų priemonių. Sveikinu už drąsą!

 20. Jonukui sako:

  Tarybos nario pareiga balsuoti už tarybos sprendimus ir lankyti tarybos posėdžius. Tai ne vaikų darželis, kaip atrodo kaip kuriems tarybos nariams.

 21. Jonukas sako:

  O ko lenkė ten sėdi? Tai ji visada išdavikė? Muilas? Tomaševskininkė? Vykdo savo koloradinio vado nurodymus ar iš pinskės pamaloninimą gavo? Aišku, žinosiu, išsidavė. Ji ne opozicija

Jūsų komentaras:


− šeši = vienas

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]